Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.01.2009 20:34 - РЕЧНИК на непознатите думи, от 'Веда Словена' (за елементарна представа)
Автор: grigorsimov Категория: Политика   
Прочетен: 4487 Коментари: 7 Гласове:
0

Последна промяна: 06.01.2009 02:38


Около 500 думи, зписани от Гологанов, както са му ги тълкували самите певци, от които е записвал песните. Току що ги откопирах от втората книга с празнични и обрядни песни!  Под песните от "книга първа" няма изнесени непознати думи!

 

 

I. ЛИЧЕН-ДЕНЪ КОЛЕДОВЪ-ДЕНЪ. 

 

Барита: значи кмета.
Кютецъ: дърво големо, кютюкъ, корень.
Ситици: хамбаре, отъ сита, пшеница.
Поръснали злиници-те: значи докарали зли-те духове.
Чимбилъ: фесъ, курона.
Стара крата: стару деду.
Звезна книга: съдьржела песни-те на билари-те.
Водица: значи калаузинъ.
Лузникъ:. кой-то служилъ царьотъ
Хижне: значи Богъ на кащи-те; наши-те дедове кащи-те нарицали хижи.
Яри: разедева.
Еснила: значи блеснала като ясно-то сланце.
Потрене: да баттиса, да са расипе.
Есита: значи жива, коя-то дава животъ на оной-зи, кой-то я пие.
Родна: коя-то давала сила на оная жена, коя-то раждала.
Оухнату: значи сухо, стафиди.
Дефниту: кое-то яли Дефове те на небе-то.

 

 

II. МРЪСНИ-ДЕНЕ

Гривна: значи железна тоега.
Хравеци: касмете.
Сурна: значи свята.
Злиниви: кои то докарватъ зло на человеци-те.

III. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СУРОВЪ-ДЕНЪ 

 

Първа Юда: била богица на небе-то; нехина та работа била да известява на царюве-те праздници-те кога ще бъдатъ.
Белита: значи свята, каде-то само неоженети те ходили, а другъ некой не ходилъ.
Ни увирашъ:  значи не са приготювашь.
Църна Бога: той пращалъ секакво зло на человеци-те; за това кога-то била Църна година чували са отъ секаква зла работа за да го не налютетъ.
Сура Ламица: било особенно имя на Църна Бога; кога-то билъ налютенъ изображавали го като Ламия съ деветъ глави и упашки.
Черица: значи худая.
Хилница: хиляда години.
Уродица: дуръ да стигне много роднини.
Белни вейки: значи святи.
Сухарни: сухи.
Ръсеници:. Верували че тези Юди вървели на земя-та и съ ръсенье-то на някоя вода причинявали на седби-те много злинъ.
Ръсеть: значи пърскатъ.
Прозебали: значи испуснали.
Сурова: значи здрава.
Дриничева: вейка отъ дрянъ.
Сурица: Богъ на здраве-то.
Сурва: Богъ на година-та.
Белина: наши-те дедове верували че била на край земя, на коя-то слевали Богове-то и са гощавали; Бели-на: значи Божия.
Руица: значи дуне.

 

ЗА СУРОВЪ ДЕНЪ 

 

Сива: билъ Богъ на наши-те дедовци, за кога-то веру-вали че билъ Богъ на нова година, и тога му колели курбане за да хми дава здраве и секакво добро, а некогашъ са налютевалъ,итога била Црна година, и му колели курбане за да не хми праща зло.
Жива Юда: била предстателка на животе и на пло-довете; безъ нехину-ту предстателству не билу возможну да са даватъ утъ Бога берекете-ту на земе-та.
Илинче: единъ перюдъ утъ хиледа години.
Суринче: ду нова година.
Богица: значи жена коя то седела при Бога; защо то едно време верували че при Бога въ сарае му седели де-ветъ жени, на кои-то далъ Богъ сека да е предстателка на нещу на земе-та.
Почуда са: значи дусетила са.
Искани: значи искарай.

 

IV. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ВЛАСИНЪ-ДЕНЪ 

 

Има: билъ нашъ царъ, кой-то изучилъ отъ Бога много занаяти и научилъ наши-те дедове.
Власинъ-денъ: праздникъ на Власа Бога.
Единица: само единъ му останалъ.
Деснива: благославя.
Крева: значи съди го.
Жийна: значи Господъ.
Рама и пр. стари са речи.
Дрина: место где-то колетъ курбане-то.
Акрамъ и пр. стари речи.
Изъ иже ми уналъ: отъ село ги купилъ.
Звезница: хоже-та или кметъ-тъ.
Нителна: нестелена.
Амница: съсъ волъ несъбрана.
Дум" ми стоити: Да ми стоетъ.
Ним" ми летити: Да ни фъркатъ.
Далина: значи дамазлъкъ.

 

V. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЛЕСТУВИЧИНЪ-ДЕНЪ 

 

Сруци: значи срикове.
Умревали: значи турели въ тъхъ миризливи нъца.
Куприца: билька миризлива, копаръ.
Отечина: отечество.
Деснива: десница.
Маринка: стара речь, на коя-то значение-то не са зная.
Сривнало: значи драго хи станало.

 

VI. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ПЪРВИНЪ-ДЕНЪ  

Няма изведени думи

 

 

VII. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ МАСИНЪ-ДЕНЪ 

 

Иогница: билъ Богъ кой-то давалъ топлина-та като пращалъ огань на сланце-то.
Зимна: билъ Богъ кой-то съдилъ на зима-та, пращалъ и снегове-те и студъ-тъ.
Снегина: билъ слуга на Зимна Бога, и го пращалъ по гори-те да фърле снегъ-тъ.
Масина: значи Богъ на лето-то или Летна Бога.
Асуица: месецъ на наши-те дедове, и отъ него зафа-щала пролеть-та.
Църна пуйса: било пиле големо, кое-то наши-те де-дове хранили дома си, и го имали за курбанъ, както са сега кукошки-те.
Ясна книга: значи най-свята.
Има: билъ нашь царь, кой-то училъ человеци-те да уратъ, да сеетъ, и други занаяте; а той са научилъ отъ Юди-те на небе-то.
Треници: казане.
Тлънки: тканье.
Църънъ пуйникъ: нарицали оная манже, коя-то готвили на курбанъ-тъ съсъ пиле пуйса.
Дурга: била отъ Богици-те на небе-то.
Урпица: билька миризлива, коя-то излева най-напрешь пролеть-та, и кога-то я видетъ человеци-те казуватъ че е вейке пролеть.
Бърва Юда: била Богица на небе-то и съдила на пролеть-та.
Бървица месецъ: определенъ билъ за празднуванье на Бърва Юда.
Костевица: значи коккалена.
Кошница: кофнида.
Мернува: мерка.
Бела града: билъ прочуенъ че доходали Юди-те въ него, та учили Има царя занаяте-то
Калица: значи Белъ.

 

ЗА МАСИНЪ ДЕНЪ -     няма изведени думи

 

VIII. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ УГАВИТА-ДЕНЕ   
- няма изведени думи

 

 

ЗА УГАВИТА-ДЕНЕ 

 

Филка Милушка: верували едно время че тия дохождала отъ небе-то със Богово дозволение и прогонювала зима-та.
Руже: тринтафилъ
Летна Бога: верували че той билъ съдилъ на слънцето, и му повелелъ да изгрева и да става лето.
Първа дене: билъ определенъ на Първа Юда предстателка на пролеть-та.
Летница: било направено въ гора-та, въ коя-то колели курбане-те само на Летна Бога.
Усениви: много миризливи.
Руе: билъ Богъ предстатель на лозiе-та.
Руинь-день: праздникъ на Руе, и колели курбанъ нашите дедове кога-то искарували ново вино; на това празд-никъ играели хоро съсъ свирки и тъпане.
Йогневили: значи йогань искаруватъ.
Храмина: прескутникъ.
Ужина: ножь, съ кой-то колели курбане-те.
Ясно пиле: колели курбанъ само презъ лето то; ясно са зовело, защо то го фащали само кога-то греело слънце то, инакъ не го колели курбанъ, и не билъ приетъ на Бога.
Траница: казанъ
Руна: значи бутамъ.
Югиче: овни-те кой-то карали стадо-то кога-то пасло въ гора-та.
Дреница: значи съдътъ, въ кой-то стоело вино-то.
Угавита: летенъ ветеръ топлий.
Йогне Богъ; верували наши-те дедове че той съдилъ на слънце-то и на топлина-та, понеже той му давалъ светило и топлина за да грея на земя-та.
Магата: билъ най-големий-тъ месецъ на година-та.
Асуита: билъ праздникъ големъ на Бога определенъ.
Има: билъ царь на наши-те дедове, за кого-то верували че лафувалъ съ Бога, и той написалъ ясна книга по Богово внушенiе, и я далъ на человеци-те да са молетъ на Бога.
Дургана: била Богине на небе-то.
Коприца: била билька миризливи, съ коя-то моми-те причекували лето-то.
Първа Юда била Богине на небе-то; била мома отъ коя-то и слънце греело, после станала звезда.
Първи месецъ: билъ определенъ въ празднуване на Първа Богине.
Пенчира: значи нищо плетено за цвете като кошница..
Ухивате: радувате.
Кайле: билъ градъ големъ, въ кой-то седелъ Има царе; много пъте тука слевали змеюве-те отъ небе-то и ги гоща-валъ Има царе.
Уфисала: размирисала.
Кали: била предстателка на лето-то.
Баваница: била Юда, коя-то преминовала време-то.
Ранишъ: значи къцашъ.
Тремина: панеръ, саханъ.
Марсоле: капешки-те, кои-то замръзнуватъ зимно вре-мя какъ си капетъ.
Ледница: значи ледове.

 

IX. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ СИРИНЪ-ДЕНЪ        
- няма изведени непознати думи

 

ЗА СИРИНЪ-ДЕНЪ ЗА СИРИНЪ-ДЕНЪ 

 

Круна: билъ юнакъ чобанинъ и царъ на наши-те де-дове; той закаралъ дедове те, и ги докаралъ по тая земя; съсъ него си докаралъ и стадо-то, та го наплодилъ по тая земе.
Съсъ кураба: значи съ купане-та.

 

X. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ГЕРГЮВЪ-ДЕНЪ 

 

Хлуна: било платно копринено.
Сейна: що са ласкае като огань.

 

XI. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ВИТИНЪ-ДЕНЬ    
-  няма изведени думи

 

 

ЗА ВИТИНЪ-ДЕНЬ 

Витна: билъ Богъ на жетва-та.
Витинъ-день: билъ праздникъ на Витна когато ужнавали пшеници-те. 
Румна: значи шикеръ.
Благнала: станала блага.
Бретина: значи казанъ отъ злато.
Зливини: сахане.
Висналъ си: подалъ си роки-те.
Куреси: орехи.
Кривини: типсии.
Курица: кошница.  

XII. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ЕНЮВЪ-ДЕНЬ 

 

Енювъ-день: билъ големъ день на наши-те дедове, защо тога слевали звезди-те по земя-та, и баели на бильки-те та ставали за лекъ; отъ тога е останало на онова день стари-те баби да бератъ бильки.
Бае: да хми пее нещо, съ кое то пение давала хми сила за лекуване.
Лечевити: лечни.
Жива вода: верували че тия била отъ небе-то, и който я пиелъ давала му животъ.
Хармина: значи кофнида.

 

ЗА ЕНЮВЪ-ДЕНЬ 

 

Друида: била Богица, коя-то седела въ гора-та и лекувала секакви болести.
Вица: украшение на глава-та.

 

XIII. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ВИШИНЪ-ДЕНЬ 

 

Църна змей: билъ Богъ на секакво зло, и ходилъ по земя-та се нъще дуръ да препее петелътъ, кого срещалъ закачало го секакво зло и несчастие.

 

XIV. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЪ ЗАРЕВЪ-ДЕНЪ 

 

Заревъ: билъ юнакъ Боговъ изметчие; за него верували че кога-то слевалъ на земя-та узревало грозде-то по лозие-та, и че той помагалъ на хармане-то като дуелъ ветеръ да виетъ момите пшеница-та.
Гусло: значи вършене.

 

XV. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ДРАВИНЪ-ДЕНЬ 

Драве: билъ царь и юнакъ, за кого-то верували че изнамерилъ урало-то.
Лана юнакъ: билъ първий-тъ слуга на Бога.

ЗА ДРАВИНЪ-ДЕНЪ 

Злата Майка: верували че тия съдила на звездите и тие я имали като майка.
Асрици: значи пламенести като пламень-тъ на огань-тъ.
Дривинъ-день: билъ големъ праздникъ на наши-те дедове кога-то зафащали хармане-те.
Дривенъ: за него верували, че той слезалъ отъ небе-то и научилъ человеци-те да уратъ, и после да вършеетъ пшеница-та.
Сдържите: съберите са.
Булевити: значи много бели.
Сруйки: значи друшки.
Ситна: съ големи класе.
Посривалъ: значи укичовалъ съсъ разни цвете-та, кои-то набирали моми-те.

Злата Майка: верували че тия съдила на звездите и тие я имали като майка.
Асрици: значи пламенести като пламень-тъ на огань-тъ.
Дривинъ-день: билъ големъ праздникъ на наши-те дедове кога-то зафащали хармане-те.
Дривенъ: за него верували, че той слезалъ отъ небе-то и научилъ человеци-те да уратъ, и после да вършеетъ пшеница-та.
Сдържите: съберите са.
Булевити: значи много бели.
Сруйки: значи друшки.
Ситна: съ големи класе.
Посривалъ: значи укичовалъ съсъ разни цвете-та, кои-то набирали моми-те.

XVI. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ИЗОЧНА-ДЕНЕ 

 

Игне: билъ Богъ на огань-тъ съдилъ и на слънце-то.
Дугодилу: значи управилу, упрелу.
Расленили: Значи дали много берекетъ.
Дъжна: билъ Богъ на дъждъ-тъ.
Улебнали: лебъ фанали.
Небна Юда: седела на небе-то, а слевала и на земя-та и учила человеци-те за звезди-те що са на небе-то.
Угласина: тилелинъ.
Клавинъ: магиосникъ.
Похренатъ: извенатъ.
Пиперица: пиперуда.
Омили са: помилуй ме.

 

XVII. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ГРОЗДИНЪ-ДЕНЬ 

Рую: верували че той изнамерилъ вино-то, и му колели курбанъ като на Бога.XVIII. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ПАЗИРЪ-ДЕНЬ 

 

Водна: билъ Богъ, който съдилъ на води-те.
Бавана: била гора прочуена на Край-земя, въ която гора седели Юди-те, кои-то правили хизметъ на Бога,
Хилица: хиледа години.
Уравиту: берекетлие.
Ветица: значи курбанъ.
Иманъ: умънъ, съсъ умъ.
Убимелъ: назовалъ,
Котлица: градъ големъ обграденъ съсъ кули и кале-та.
Пазиръ-день: са зовалъ онойзи день, кога-то зафащалъ Димитровский месецъ.
 

XIX. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ КОЛЧУВЪ-ДЕНЬ 

 

Колчу: билъ юнакъ синъ на Бога, кой-то слезалъ на земя-та, и научилъ человеци-те да праветъ ку раби и да ходетъ по море-то.
Хина: билъ нашь царь отъ Крайна-та земя, кой то първъ пъть зафаналъ да ходи по море-то, и отъ него после са научили человеци-те да праветъ кураби.
Бречина: крайо-тъ на море-то.
Перка: риба голема въ море-то.
Сланито: много големо.
Финисево: било дърво много яко, отъ кое-то правили курабе-те: такво дърво нема тука.
Ковчече: съндъче.

 

XX. ЛИЧЕНЪ-ДЕНЬ ЛАДОВЪ-ДЕНЬ  

Кличь: значи злина.
Стратиче: войникъ.
Гусица: господарка.
Росна: билъ Богъ, който пращалъ на земя-та роса-та.
Ладува: касметъ нарица.
Бдева го: значи разбужда го.
Ладовъ-день: билъ праздникъ на момци-те и на моми-те, кои-то праздникъ празднували съсъ свирки и хора.
Халтици: значи чорапе.
Зариви: било нещо, кое-то носили Юди-те на ушите въ знакъ че не са още оженети.

XXI. ОБРЯДИ  

Жива: верували че тия научила человйци-те да пеетъ и да пишетъ.
Ясна книга: съдержала песни-те, кои-то пеели наши-те дедове кога-то колели курбане-то на Богове-то.
Ратина: съдержала песни-те кои-то пеели кога-то влизали на юрдие да са биетъ съсъ душмане-те си.
Звезница: съдержала песни-те, съ кои-то магиосници-те говорили съ звезди-те и казували какво ща бъде.
Земица: съдержала песни-те, кои-то учили по коя земя ходили наши-те дедове и на коя земя са заседнали.
Петица: съдржала петъ китапе, кои-то съдержели песни-те за Богове-то и Богици-те.
Каница: било направено отъ коже и писували на него, както сега писуватъ на книги-те.
Има: билъ нашъ царъ много прочуенъ, че той са покачилъ на небе-то, и са научилъ да пея и да пише;
а после той научилъ други-те съ помощь-та на Жива Юда.
Рескица: значи писаръ; отъ рески црави.
Емрица: значи пита.
Усмийналу: значи усмихнало
Заище: мектепъ, училище, къща, въ коя-то са учетъ деца-та.
Хлута: Значи джепъ. 

ТОЛКУВАНЬЕ
за неразбрани речи отъ певеца кои-то са срещатъ 
въ притурка-та I и II.

Снигна: билъ Богъ, кой-то пращалъ на земя-та снегъ-тъ и студъ-тъ; той билъ предстатель на зима-та. Слана: билъ слуга на Снигна, за кого-то верували че слевалъ на земя-та и фърлелъ снегъ-тъ по гори-те.
Бана: билъ нашъ царъ, кой-то първъ пъть излелъ отъ Край-земя и дошелъ по тая земя та заселилъ наши-те дедовци.
Царина: значи, царъ.
Вета: книга, коя-то съдьржела песни-те испевани на курбане-те.
Кулини: значи, кули.
Юдица: градъ големъ на Край-земя, где-то седели Юди-те.
Ясно пиле: значи, свято, защо-то го колели курбанъ на Бога.
Зарев месецъ: есенскiй месецъ кога-то зафащала зима-та.
Егнило: де ся ягнетъ овци-те.
Руевита: песна, съ коя-то фалили Рую, кой-то научилъ человеци-те да праветъ вино-то.
Котлива: градъ големъ обйграденъ съсъ кули.
Дивенъ: значи, дивъ.
Улетни: значи, летни.
Вета е вила ветише и пр. са речи отъ стари-йтъ язикъ на нашите дедове, на кои-то значение-то не са зная.
Баици: значи, Богини.
Зара: значи, биларинъ, кой-то гледа на звезди-те и познава какво ще бъде.
Флана: е второ име на слънце-то за фаленье.
Огне: наши-те дедове го назовевали и съсътова имя.
Копра: билька миризлива.
Мренева: направе манже-та съсъ миродии, миризливи бильки.
Усрива: забелюва.
Бъдница: вечеря определена за праздникъ на големъ день.
Мреница: нарицали бъдница-та за Летовъ-день.
Мирнива: миризлива.
Фура-ми, мале, татина; рунъ, дефина, чире и пр.: речи са непознати.
Яра: имя на Бога.
Диа: значи, Боже.
Прена: имя на Бога.
Зерби ти ярнешъ и пр.: речи са отъ стари-те китапе на наши-те дедове.
Лама: значи Ламия.
Звеза: место-то каде-то седетъ звезди-те.
Ясница: светла.
Севица: посветена.
Атле: друго имя на Бога.
Махрица: махрама.
Суйна: копринена.
Хуйналу: изгонилу.
Рибита: рибаринъ.
Групна: мреже.
Ду лета: ду година.
Ду жива: до кога-то сьмъ живъ.
Марга: билъ месецъ-тъ кога-то зафащала пролеть-та.

  За Енювъ-денъ.

Вейница: коя-то съсъ бильки лекувала, магиосница.
Дроида: била мома, коя-то седела въ гора-та подъ дърве-то и слугувала на Юди-те.
Греювъ-день: праздникъ големъ въ честь на слънце-то.
Златица: прочуена гора каде-то седели Богове-то.
Дрейница: гора отъ дъбе и каде-то седели моми та лекували, болни-те.
Чентици: торби.
Тинишь: почиташъ.
Слейки: пилета голабче-та.

     Отъ песни-те за Коледовъ-день.

Дефне: значи, чистъ.
Превита: що знае всичко.
Арита: друго имя.
Денита: друго имя.
Апита: пакъ имя.
Гуру: гора.
Идро: чешма, кладнецъ.
Золина: златно.
Укиса: имя-то на дъро-ту.
Краска: чаше.
Рука: ръка.
Абросу: вода, коя-то давала животъ.
Раитъ: блескаву.
Пирну: йогнену.
Жарну: като жаръ.
Узрелъ: виделъ.
Арни: момчета.
Афици: девойки.
Уярилъ: налютилъ.
Славу: кой-то има голяма честь.
Бленици: ябълки.
Рехици: орехи.
Кравнаци: благи пити.

     Отъ песна за Коледа отъ другио певецъ..

Коледа: Богъ на зима-та и предстатель на къщи-те.
Асухна: кой-то не умира.
Дефна: кой-то е безгрешенъ.
Ртава: много силънъ.
Укарана и Асирита: били са отъ харапска-та земя.
Билита: найголямио градъ въ харапско.
Канити: пилета.
Марга: една отъ деветъ-тяхъ Юди, кой-то са намирали въ гора-та.
Кале: и тя отъ деветъ-тяхъ.
Мазата: била найпърва-та отъ деветъ-тяхъ и много песнополька.
Глазнумъ глазни: съсъ гласъ рукни.
Урита: кой-то съдилъ и на урало-то.
Химна: кой-то прави найдобри-те работи.
Урвиталъ: каилъ станалъ.
Църна змее: кой-то правилъ зло на человеци-те.
Кличе: билъ змей, кой-то ходилъ само нощя и кого сретналъ умаралъ.
Калита: гора, въ коя-то седяли Богове-то.
Димита: дърво свято, кое-то било знакъ на всякое добро нещо.
Дима клана: вейка отъ дърво димита.
Сними нине у гура: слези сега въ гора-та.
Ужида та: чека та.
Абрита: вода, коя-то давала безсмъртие.
Никатна: коя-то ни турела человекъ-тъ въ темнило, т. е. въ гробъ-тъ.
Злиту: лошо.
Злита Бога: Богъ на злото.

        Отъ песни за летото.

Зимледелъ: билъ слуга на Летна Бога и предстатель на лето-то.
Заравиелъ: не са зная значение-то му.
Урана: небе-то.
Укита: съдъ каде-то стояли цвете-то.
Пирчина: книга.
Ширини: писма.
Иже: къща.
Спритецъ: не са зная що значи.
Белица: гора каде-то седели Богове-то.
Афлене, бифне, флана, думти, авлежина. акипа: всички-те тези речи са отъ старо время на кое- то значение-то не ся зная.

          Отъ песна за Орпю.

Орпю: билъ единъ отъ старовремски-те юнаци; нашите дедове всякого, кой-то билъ юнакъ, нарицали го съ това имя.
Бане: имя, кое-то са отдавало на юнаци-те.
Банинъ - день: праздникъ определенъ въ честь на юнаци-те.
Бъдникъ: вечеря, коя-то готвили особно на големи-те праздници.
Друда: била жена, коя-то не са женила, но била определена още отъ рождение-то въ слугуванье на Бога; тя живеяла всегда въ гора-та, найвече която била насъдена отъ дъбъ.
Дрида: гора коя-то била насъдена отъ дъбъ.
Друдну дъбну: такви-те жени, говорили съ особенъ язикъ, кой-то не билъ никому познатъ, само Юдите говорили съ него.
Орпюмъ ди нинъ у язби: до сега е Орпю въ къщи.
У язби собою: въ къщи съсъ тебе.
Слугалъ е тебе: на тебе е хизметъ правилъ.
Дивичумъ тебе ситилъ: съсъ ловъ та е хранилъ.
Двисте веке лета: ето веке двасте години.
Ача е юненъ суренъ: че е юнакъ на Бога определенъ.
Нине ми суренъ друденъ: сега е веке юнакъ определенъ на Бога, както е друда въ гора-та.
Врида: дъщеря на Юдна краля прочуена за гиздавина-та си.
Оле, оле улевина: мольба къмъ Бога.
Друденъ ми пришеде: юнакъ ми дойде.
Цура си сурина: здравъ си като Сура Бога.
Ясна си яснина: ясънъ си като зора-та.
Друмна си друмина: силънъ си като камень.
Азна ми бидина: не са зная значение-то.
Сутрешъ ми дудина: и това не са зная.
Ахайна ми хаята: живъ си хичь не умирашь.
Сурумъ дивна удита: чуденъ си нишенлия.
Жива Юда: предстателька на животъ-тъ.
Мора Юда: предстателька на смъртъта.
Живни, Юду, живни: подари му Юду животъ.
Тулундуле у Златица: не са зная значение-то.
Тусе, буне, уара: стари рйчи отъ дядовия язикъ.
Ухута жимъ жинева: речи, съ които призовава помощь-та Богова.
Ючна Бога: наши-те дедове верували трима Бога въ едно лице; ючна, е турска речъ, кое-то значи трима.Тагове:   непознатите,


Гласувай:
0
01. grigorsimov - Не бързай с изводите!
04.01.2009 20:49
За съжаление, постинга не можа да поеме 13-те страници, и се налага този речник да се раздели.
Атле сигурно е сроден с Атлас, което не значи че произлиза от гръцки, а по-скоро обратното. Но все пак много от думите са древни - общоарийски.
цитирай
2. grigorsimov - Да поясня
04.01.2009 21:22
Нямах време да напиша увод, но ето какво имам пред вид:
След 'въпроса' за непреходните нравствени ценности, - които са на първо място по важност, - следва 'въпросът' за Господарите на света или 'княза на света', а на трето място по важност - според мен, е въпроса за историята и истинския наш произход! А нашия произход, от това, което зная до тук, е неразделен от произхода и историята на Арийците! И като разгледаме писмените източници в тази насока, тогава ще видим, кога и до къде са се простирали владенията им, и ще направим връзката с очевидните прилики за които ти споменаваш. А те, явно, не са случайни!
цитирай
3. kiarasoto - БЛАГОДАРЯ ТИ!!!
05.01.2009 09:44
Информацията е доста дълга и ще ми трябва време да я осмисля,но съм ти благодарна,че поднасяш нещо толкова интересно!
цитирай
4. kiarasoto - СЛОВО КАКО Е ВЕДИ ЗАРОДИЛО ВЕДИ ЗА ВЕКОВЕ
05.01.2009 10:09
ТНАЙНО СЛОВО ЙОТ НЕБА ИСКА ТУКА ВЕДИ ДА КАЗУВА.
ЛЮБОВА УКРАСА ЙОД ЗЛАТО ЗА ШАМАНИ.
ОКОЛО ДЕРВЕТО ТАНЦУИЪ ТОКУ КО СОЛНЦЕ.ПЕСЕН ПЕЯТ КО СОЛНЦЕ.ЗЕМЛЯ КАКО ВО ПЛОДОВЕ НАТЕЖАВА.ТО ЛЮДЕ НА ПОКОИ -МУКА ДА НЕ БРОДИ ТАКА НА ЗЕМЯТА.ОДАТА ПИСА - СИЛА НА ЛЮДЕТЕ МОЩНА.КАКО У ЕДНА ПОУКА ВО СИЛА - ТОГАВА СЛЪНЦЕТО СПОКОЙНО ВОВ ДУСАТА СЛИЗА.
цитирай
5. grigorsimov - На kiarasoto
05.01.2009 19:48
Тази публикация е само са добиване на първоначална представа, за какво става дума във 'Веда Словена'. - За подбуждане на интереса към тези древни наши песни.
– Поясни ми втория си коментар ! - Твои ли са словата (изреченията), които изреждаш?
цитирай
6. анонимен - Торрент трекер
27.07.2011 01:01
Популярный <a href=http://vitorrent.ru/>торрент</a> трекер без регистрации , где вы можете бесплатно скачать много фильмов, игры, музыки, программ и много другого. НАпример скачать <a href=http://vitorrent.ru/>торрент фильмы</a> с нашего <a href=http://vitorrent.ru/>торрент трекер</a> . Для любителей игр большой ассортимент <a href=http://vitorrent.ru/games/>торрент игры</a> , <a href=http://vitorrent.ru/games/strategy/75-the-sims-3-generations.html>The Sims 3</a> скачать бесплатно!
<a href=http://vitorrent.ru/>торренты</a> и <a href=http://vitorrent.ru/>торрент скачать</a> и многое другое, например <a href=http://vitorrent.ru/>игры торрент бесплатные</a> , скачать <a href=http://vitorrent.ru/>сериалы</a> с торрента. Фильмы: <a href=http://vitorrent.ru/filmi/komedii/66-paren-s-marsa.html>Парень с Марса</a> , <a href=http://vitorrent.ru/filmi/komedii/51-all-inclusive-ili-vse-vklyucheno.html>всё включено</a> . <a href=http://vitorrent.ru/musica/>торрент музыка</a> всех направлений. Так же обратите внимание на <a href=http://vseserial.ru/>сериалы онлайн</a> , <a href=http://vseserial.ru/interny/11-interny-72-seriya-4-sezon-12-seriya.html>интерны 72 серия</a> , <a href=http://vseserial.ru/>амазонки</a> , <a href=http://vseserial.ru/>сериалы онлайн смотреть</a> . <a href=http://infofilm.ipby.ru/>блог о фильмах</a> .
цитирай
7. анонимен - Торрент трекер
28.07.2011 20:38
Превосходный [url="http://vitorrent.ru/"]торрент[/url] трекер без регистрации , где вы можете скачать много фильмов, игры, музыки, программ и много другого. НАпример скачать [url="http://vitorrent.ru/"]торрент фильмы[/url] с нашего [url="http://vitorrent.ru/"]торрент трекер[/url] . Для любителей игр большой ассортимент [url="http://vitorrent.ru/games/"]торрент игры[/url] , [url="http://vitorrent.ru/games/strategy/75-the-sims-3-generations.html"]The Sims 3[/url] скачать бесплатно!
[url="http://vitorrent.ru/"]фильмы торрент[/url] и [url="http://vitorrent.ru/"]torrent tracker[/url] и многое другое, например [url="http://vitorrent.ru/"]игры торрент бесплатные[/url] , скачать [url="http://vitorrent.ru/"]сериалы[/url] с торрента. Фильмы: [url="http://vitorrent.ru/filmi/komedii/66-paren-s-marsa.html"]Парень с Марса[/url] , [url="http://vitorrent.ru/filmi/komedii/51-all-inclusive-ili-vse-vklyucheno.html"]всё включено[/url] . [url="http://vitorrent.ru/musica/"]торрент музыка[/url] всех направлений. Так же обратите внимание на [url="http://vseserial.ru/"]сериалы онлайн[/url] , [url="http://vseserial.ru/interny/11-interny-72-seriya-4-sezon-12-seriya.html"]интерны 72 серия[/url] , [url="http://vseserial.ru/"]амазонки[/url] , [url="http://vseserial.ru/"]сериалы онлайн смотреть[/url] . [url="http://infofilm.ipby.ru/"]блог о фильмах[/url] .
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: grigorsimov
Категория: Политика
Прочетен: 13806694
Постинги: 3707
Коментари: 6666
Гласове: 7604
Архив
Календар
«  Октомври, 2020  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031